Etiska regler – Code of conduct

 

Corvara Industri- och skadeservice AB erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact och verkar för att dessa främjas i de samhällen och miljöer i vilka koncernen verkar. I syfte att uppfylla dessa allmänna principer har Corvara Industri- och skadeservice AB definierat följande grundsatser:

Medarbetarnas uppträdande

 • Inom Corvara Industri- och skadeservice AB följer alla medarbetare lagar och förordningar och arbetsmarknadens regler respekteras.
 • När lagstiftning saknas skall medarbetare använda eget omdöme. Varje medarbetare måste använda sunt förnuft och lämplig försiktighet.
 • Vid varje tveksamhet skall medarbetaren fråga närmsta chef eller annan ansvarig.
 • Kunder, kollegor och affärskontakter skall behandlas med respekt och ärlighet.
 • Alla former av kränkande särbehandling eller trakasserier, är oacceptabelt inom Corvara Industri- och skadeservice AB.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB kräver att samtliga medarbetare utför sitt arbete utan påverkan av alkohol eller andra droger.

Arbetsplatsförhållanden på Corvara Industri- och skadeservice AB

 • Corvara Industri- och skadeservice AB erbjuder goda arbetsförhållanden för sina medarbetare, med lämplig standard för hälsa och säkerhet.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB tolererar inte någon form av diskriminering; alla medarbetare skall bemötas med respekt och jämlikhet.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB respekterar föreningsrätten och rätten att teckna kollektivavtal; varje anställd har rätt att ansluta sig till en fackförening.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB tar avstånd från alla former av tvångsarbete.
 • Enligt internationella avtal undviker Corvara Industri- och skadeservice AB att anställa barn.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB erbjuder rimliga löner och som följer lokala lagar och avtal.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB stödjer införande och upprätthållande av minimilöner.
 • Medarbetarna erbjuds utbildning och utveckling för det arbete man utför.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB respekterar medarbetarnas integritet och skyddar därmed deras lagrade persondata.

Corvara Industri- och skadeservice AB s relationer med kunder och leverantörer

 • Corvara Industri- och skadeservice AB informerar kunder och leverantörer om Code of Conduct och ber dem beakta principerna i alla relevanta situationer.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB levererar tjänster i enlighet med överenskomna nivåer på kvalitet, hälsa och säkerhet hos kunden.
 • Kundens integritet respekteras och tillgängliga uppgifter skyddas.
 • Klagomål hanteras effektivt och ses som ett värdefullt bidrag till ett ständigt pågående förbättringsarbete för en hög kvalitet på servicen.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB värderar upphandling av produkter och tjänster utifrån följande kriterier: kvalitet, ekonomi, etik, miljö och medarbetare.

Spelregler på marknaden

 • En av grundstenarna i Corvara Industri- och skadeservice AB:s affärsmässighet är att följa marknadens spelregler.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB arrangerar eller ingår inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster, försäljningskvoter eller uppdelning av marknader med konkurrenter.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB deltar inte i anbudsmanipulationer eller utbyte av information om anbud med konkurrenter.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB diskuterar inte konkurrensfördelar med konkurrenter (som prissättning, rabatter, bonus, försäljningsvillkor etc.).

Korruption och mutor

 • Corvara Industri- och skadeservice AB är emot varje form av korruption och mutor och arbetar aktivt emot sådant.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB konkurrerar om affärer på rättvisa villkor och enbart på tjänstemeriter.
 • Oberoende av lokal praxis är det aldrig tillåtet att ta emot personlig ersättning eller andra former av mutor från leverantörer eller offentliga tjänstemän. Omvänt är det inte tillåtet att ge personlig ersättning eller muta till någon kund.
 • Det är oacceptabelt att ta emot gåvor eller andra gratifikationer från en affärskontakt – med undantag för lokala traditioner och gåvor av ringa värde.

Corvara Industri- och skadeservice AB s samlade ansvar

 • Corvara Industri- och skadeservice AB respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB agerar utifrån god affärssed.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB arbetar kontinuerligt med att reducera företagets påverkan på miljön.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB erkänner och efterlever överenskommelsens i de tio principerna* i FN:s Global Compact.
 • Corvara Industri- och skadeservice AB agerar som ett ansvarfullt företag i alla de sammanhang företaget agerar.
 • De sociala, miljömässiga och etniska åtaganden som Corvara Industri- och skadeservice AB har skall genomsyra samtliga kontakter med medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

* FN:s Global Compact- Principerna:

 1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande;
 2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i missbruk av mänskliga rättigheter
 3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
 4. Eliminera alla former av tvångsarbete.
 5. Avskaffa barnarbete.
 6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
 7. Stödja förebyggande åtgärder för att närma sig miljöproblem.
 8. Ta initiativ för att stärka ett store miljömedvetande.
 9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
 10. Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

2014-08-19

 

 

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.