Radonutredning

Vad är radon?
Radon är en radioaktiv ädelgas som är osynlig för ögat och helt luktfri. I inomhusluften är radon en stor hälsorisk och orsakar ett stort antal lungcancerfall varje år i Sverige. Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Åtgärder
För att säkerställa att man inte har skadliga nivåer av radon i boendemiljön krävs att man i första steget utför en radonmätning. Visar mätningen låga halter med radon har man säkerställt och dokumenterat ett tryggt boende från förhöjda halter med radon i inomhusluften. Visar mätningen däremot värden över gränsvärdet 200 Bq/m3 så bör en radonutredning utföras med efterföljande saneringsåtgärd med rätt metoder och material.

Utredningen kan sammanfattas i följande delar:
•Ventilation kontrolleras.
•En genomgång av bostaden, ritningar och rapporten från radonmätningen.
•Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterialet
•Eventuell sniffmätning av inläckande markradon
•Resultaten av radonbesiktningen sammanställs i en rapport tillsammans med åtgärdsförslag.

En grundligt genomförd radonutredning ger svar på orsaken till höga radonhalter och vad som behöver åtgärdas. Utredningen är ett underlag för styrelsearbete samt i all kommunikation med tillsynsmyndigheter (Arbetsmiljöverket och miljökontor). Corvara använder sig ett flertal avancerade radonmätinstrument bland annat Rad 7 som är det bästa instrumentet för att spåra radonläckage.

Misstänker du att det finns radon i din fastighet, ta gärna kontakt med våra specialister inom radonutredningar, ett samtal till oss är början på lösningen.

Corvara
Oskarshallsgatan 14
553 03 Jönköping

Mathias Linsved
Tel: 036-120 714
E-post: mathias.linsved@corvara.se

Inge Klasson
Tel: 072- 57 55 303
E-post: inge.klasson@corvara.se

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.